CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo
Nejnovější aktuality
Ke konci září roku 2018 dojde k ukončení podpory webové aplikace CertIQ sloužící pro ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle nařízení eIDAS, kterou provozuje Ministerstvo vnitra na dobrovolné bázi.
Po úspěšném upgradu aplikace CertIQ oznamujeme, že CertIQ verze 2 běží ve standardním režimu.

Služby vytvářející důvěru podle nařízení eIDAS

Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.7.2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS) a s prováděcím Rozhodnutím Komise (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, stanovujícím technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení eIDAS zřizuje tuto webovou stránku s následujícími účely:

  1. Publikaci důvěryhodného seznamu podle čl. 22 nařízení eIDAS za Českou republiku. Aktuální stav je k dispozici zde:
  2. Na základě podobných seznamů ze všech členských států EU a států Evropského hospodářského prostoru pracuje aplikace CertIQ, která kontroluje, zda předložený certifikát je kvalifikovaný ve smyslu nařízení eIDAS či je používán pro účely vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru usazeným v některém členském státu EU nebo státu Evropského hospodářského prostoru.

Trust services in accordance with the eIDAS regulation

The Ministry of the Interior of the Czech Republic in connection with the Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC (the eIDAS regulation) and the Commission implementing decision (EU) 2015/1505 of 8 September 2015 laying down technical specifications and formats relating to trusted lists pursuant to Article 22(5) of Regulation (EU) No 910/2014 set up this web page with the following purposes:

  1. Publication of the Trust List of the Czech Republic in accordance with Art. 22 of the eIDAS regulation. The current versions are available here:
  2. Based on similar lists from all EU member states and from EEA states, the CertIQ application checks a submitted certificate whether it is a qualified certificate or is used for qualified electronic timestamp generation by a qualified trust service provider established in a EU member state or an EEA state.
    (The application is currently available in the Czech language only.)