CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Seznam aktualit

Ke konci září roku 2018 dojde k ukončení podpory webové aplikace CertIQ sloužící pro ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle nařízení eIDAS, kterou provozuje Ministerstvo vnitra na dobrovolné bázi.
Po úspěšném upgradu aplikace CertIQ oznamujeme, že CertIQ verze 2 běží ve standardním režimu.
Upozorňujeme, že na konci října a začátkem listopadu bude probíhat upgrade aplikace CertIQ. Nová verze aplikace umožní vyhodnotit certifikát, na základě informací vedených v důvěryhodných seznamech podle nařízení EU č. 910/2014 (známé pod zkratkou nařízení eIDAS).
Upozorňujeme na dočasnou nedostupnost aplikace CertIQ po 1.7.2016 z důvodu nutnosti úpravy aplikace vzhledem ke změně právního režimu důvěryhodných seznamů nově podle nařízení EU č. 910/2014 (známé pod zkratkou nařízení eIDAS). MV se bude snažit aplikaci zpřístupnit co nejdříve. Důvěryhodné seznamy podle nařízení EU č. 910/2014 budou obsahovat informace o kvalifikovaných poskytovatelích služeb vytvářejících důvěru, nad nimiž je vykonáván dohled, spolu s informacemi o kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru poskytovaných těmito poskytovateli. Důvěryhodné seznamy podle nařízení EU č. 910/2014 jsou pokračováním důvěryhodných seznamů vypracovaných na základě rozhodnutí 2009/767/ES.
Ve středu 17.2.2016 v době mezi 12. a 13. hodinou proběhne nutná provozní odstávka aplikace CertIQ. ... ukázat vše
Přestože rozhodnutí Komise 2009/767/ES (dále jen „Rozhodnutí“) ukládá členským státům povinnost zveřejňovat a spravovat „důvěryhodné seznamy“ TSL, v praxi se tato úprava ukázala jako nedostatečná. Hlavními překážkami pro praktické využívání těchto seznamů jsou: Rozhodnutí definuje dvě formy TSL – tzv. lidsky čitelnou (human-readable), neboli dokument ve formátu PDF/A a strojově zpracovatelnou (machine-processable), neboli soubor ve formátu XML. ... ukázat vše
Dne 15. dubna 2010 nabyla účinnosti novela zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (č. 101/2010 Sb.). Tento předpis v reakci na komitologické rozhodnutí 2009/767/ES přidává Ministerstvu vnitra povinnost vést a zveřejňovat seznam důvěryhodných certifikačních služeb a do § 11 vkládá nový odstavec 2, který stanoví orgánům veřejné moci povinnost uznávat kvalifikované certifikáty vydané v ostatních členských státech EU. Aktuální znění zákona o elektronickém podpisu je dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/soubor/zakon-c-227-2000-sb-o-elektronickem-podpisu.aspx ukázat vše
Přestože směrnice EP a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy ukládá členským státům povinnost vzájemného uznávání kvalifikovaných certifikátů, vzhledem k roztříštěnosti řešení napříč Evropou je vzájemné uznávání elektronického podpisu nejen legislativní, ale i technický problém. Jakýkoliv kvalifikovaný certifikát lze akceptovat jen tehdy, pokud je příjemce schopen ověřit platnost podpisu a kvalifikovaného certifikátu. Nejedná se o subjektivní schopnost, ale o objektivní podmínky, tj. zda existují nástroje, aby ověření mohl provést. Dne 16. 10. ... ukázat vše