Nejnovější aktuality

Upozornění na dočasnou nedostupnost aplikace CertIQ

17.6.2016

Upozorňujeme na dočasnou nedostupnost aplikace CertIQ po 1.7.2016 z důvodu nutnosti úpravy aplikace vzhledem ke změně právního režimu důvěryhodných seznamů nově podle nařízení EU č. 910/2014

Plánovaná odstávka 17.2.2016

16.2.2016

Ve středu 17.2.2016 v době mezi 12. a 13. hodinou proběhne nutná provozní odstávka aplikace CertIQ. Předpokládaná doba odstávky je 20 minut.

Novela rozhodnutí Komise 2009/767/ES

9.9.2010

Dne 28. 7. 2010 byla přijata novela rozhodnutí Komise 2009/767/ES, která nabývá účinnosti 1. 12. 2010 a která má odstranit nedostatky, bránící bezproblémovému vzájemnému uznávání kvalifikovaných certifikátů v EU.

Rozhodnutí Komise 2009/767/ES nabylo dne 28. 12. 2009 účinnosti

9.9.2010

Evropská komise vydala dne 16. 10. 2009 rozhodnutí 2009/767/ES, které ukládá členským státům povinnost publikovat tzv. TSL (seznamy důvěryhodných služeb), s jejichž využitím bude možné ověřit, zda byl konkrétní certifikát vydán jako kvalifikovaný ve smyslu Směrnice. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dne 28. 12. 2009.

Certifikační služby akreditované v České republice

Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti s Rozhodnutím 2009/767/ES (nabývajícím účinnosti 28.12.2009) zřizuje tuto webovou stránku s následujícími účely:

  1. Publikaci Seznamu stavu dohledu/akreditace certifikačních služeb poskytovatelů certifikačních služeb, nad nimiž je vykonáván dohled nebo kteří jsou akreditováni Českou republikou v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. Aktuální stav je k dispozici zde:
  2. Na základě podobných seznamů z dalších členských států EU pracuje aplikace CertIQ, která kontroluje, zda předložený certifikát je kvalifikovaný a vydaný poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v některém členském státu EU.

Certification services accredited in the Czech Republic

The Ministry of the Interior of the Czech Republic in connection with the Commitology Decision 2009/767/EC (effective since 28 December 2009) set up this web page with the following purposes:

  1. Publication of the Supervision/Accreditation Status List of certification services from Certification Service Providers, which are supervised/accredited by the referenced Scheme Operator Member State for compliance with the relevant provisions laid down in Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures. The current states are available below:
  2. Based on similar lists from other EU member states, the CertIQ application checks the submitted certificate whether it is a qualified certificate and was issued by a certification service provider that is accredited or under supervision in a EU member state.
    (The application is currently available in the Czech language only.)